وبلاگ تخصصی دانشجویان دکترای روانشناسی تربیتی دانشگاه خوارزمی( تربیت معلم سابق)
اولین مطلب مربوط به چکیده پایان نامه کارشناسی ارشد نویسندگان وبلاگ برای آشنایی بیشتر با موضوع و روش کار آنها می باشد.

عنوان: رابطه باورهای معرفت شناختیُ رویکردهای یادگیری و تفکر تاملی با پیشرفت تحصیلی

زهرا تنها

استاد راهنما: دکتر پروین کدیور      استاد مشاور: دکتر ولی اله فرزاد

چکیده:

این پژوهش با هدف بررسی رابطه باورهای معرفت شناختی، رویکردهای یادگیری و تفکر تأملی با پیشرفت تحصیلی انجام شد. جامعه آماری این پژوهش، دانشجویان رشته ریاضی دانشگاههای تهران و تعداد نمونه 332 نفر (176 دختر و 156 پسر) بودند که به روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند. در این پژوهش از سه پرسش نامه باورهای معرفت شناختی شومر (1990)، پرسش نامه تجديد نظر شده دو عاملي فرآيند مطالعه بيگز، كمبر و لانگ ( 2001) و پرسش نامه تفکر تأملی کمبر (2000) استفاده شد. برای این منظور، مدل فان (2006) (باورهای معرفت شناختی، رویکردهای یادگیری و تفکر تأملی با پیشرفت تحصیلی) مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج به دست آمده نشان داد که: ، دانش ساده بر یادگیری سطحی، توانایی ثابت بر تأمل انتقادی، یادگیری عمیق بر عمل عادی، تامل و پیشرفت تحصیلی، و فهمیدن بر تأمل اثر مستقیم دارند. همچنین، روابط غیر مستقیم معنادار به دست نیامد. در نهایت، نتایج حاکی از برازش مناسب و قابل قبول مدل با داده ها بود.

کلید واژه ها: باورهای معرفت شناختی، رویکردهای یادگیری، تفکر تاملی، پیشرفت تحصیلی

 

عنوان: رابطه وابستگی به اینترنت باهیجان خواهی و پنج عامل بزرگ شخصیت در دانشجویان دانشگاه تهران
سوده رحمانی   
استاد راهنما: دکتر مسعود غلامعلی لواسانی      استاد مشاور: دکتر الهه حجازی 
 
چکیده:
پژوهش حاضر با هدف پیش بینی وابستگی به اینترنت براساس هیجان خواهی، پنج عامل بزرگ شخصیت و جنسیت، همچنین مقایسه وابستگان شدید و غیر وابستگان به اینترنت براساس هیجان خواهی و پنج عامل بزرگ شخصیت دانشجویان انجام شده است. بدین منظور 179 نفر از دانشجویان (دختر= 109، پسر=70) در مقطع کارشناسی به روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی از دانشکده های مختلف دانشگاه تهران (98 دانشجو در رشته های گروه انسانی، 41 دانشجو در رشته های گروه فنی، 17 دانشجو در رشته های گروه علوم و 23 دانشجو در رشته های گروه هنر) مورد بررسی قرار گرفتند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه ی وابستگی به اینترنت یانگ (1998)، مقیاس هیجان خواهی نسخه پنجم زاکرمن (1978) و پرسشنامه ی پنج عاملی شخصیت مک کری و کاستا (1992) بود. یافته ها نشان داد که بین وابستگی به اینترنت با نمره ی کل هیجان خواهی و زیر مقیاس های بازداری زدایی و حساسیت به کسالت رابطه ی مثبت معنی دار (05/0P<) وجود دارد. همچنین بین وابستگی به اینترنت با متغیرهای همسازی و مسئولیت پذیری رابطه معنادار منفی (05/0P<) وجود داشت. نتایج تحلیل رگرسیون همزمان نشان داد که با حضور همزمان تمام متغیرهای پیش بین (هیجان خواهی و چهار مؤلفه ی آن، پنج عامل بزرگ شخصیت و جنسیت) می توان 24 درصد تغییرات وابستگی به اینترنت را تبیین کرد. تفاوت بین دو جنس دختر و پسر در میزان وابستگی به اینترنت مشاهده شد و مشخص گردید که پسران به طور معنی داری (05/0P<) بیش از دختران به اینترنت وابسته می شوند، ولی تفاوت معناداری در میزان وابستگی به اینترنت در رشته های مختلف تحصیلی به دست نیامد. براساس یافته ها تفاوت بین گروه غیر وابسته و وابسته ی شدید به اینترنت در متغیر هیجان خواهی معنی دار (05/0P<) بود و بین زیر مقیاس های  هیجان خواهی شدید و ماجراجویانه، بازداری زدایی و حساسیت به کسالت در دو گروه وابسته ی شدید و غیر وابسته تفاوت معنادار (05/0P<) وجود داشت.
 
کلید واژه ها: وابستگی به اینترنت، هیجان خواهی، پنج عامل شخصیت.
 
 
عنوان: تحول مفهوم عامل انسان و غير انسان با استناد به نظريه ذهن : بررسي چگونگي اسناد باورهاي غلط به انسان، خدا، فرشته و جادوگر
روشنک نیک پور  
استاد راهنما:بهرام جوکار
 
چکیده:
هدف پژوهش حاضر شناخت چگونگي اسناد حالتهاي ذهني، پيش بيني رفتار عاملهاي انسان  و غير انسان ( خدا، فرشته و جادوگر) و چگونگي تحول آنها در كودكان 3 تا 7 سال  بود. 150 كودك (دختر79 و پسر 71 ) سنين 3 تا 7 سال از مهد كودك‌ها و مراكز پيش‌دبستاني شهر شيراز  انتخاب شدند. براي هر كودك دو تكليف باور غلط ( تكليف خانه عروسك و محتواي شگفت انگيز) به شيوه انفرادي اجرا و چگونگي پيش‌بيني رفتار عامل‌ها بر اساس باور‌هاي غلط مورد بررسي قرار ‌گرفت.  نتايج نشان دادند كه كودكان رفتار جادوگر(عامل غير انسان) را شبيه انسان پيش‌بيني مي‌كنند. در مورد ديگر عوامل غيرانسان  يعني فرشته و خدا نتايج با يافته‌هاي مربوط به جادوگر همسو نبودند. به اين ترتيب كه از ديدگاه كودكان اين عوامل با كمترين سطح باور غلط عمل مي‌كنند. نتايج در مجموع حكايت از آن داشت كه همگام با افزايش سن، كودكان به شيوه‌هاي متفاوتي رفتار عامل‌هاي انسان و غير انسان را پيش‌بيني مي‌كنند. به نظر مي‌رسد فرهنگ و آموزه‌هاي خانواده نقش بسزايي در پيش‌بيني رفتار عامل‌ها و تفكيك آنها داشته است.

واژه‌هاي کليدي: نظريه ذهن، عامل انسان،  عامل غيرانسان، كودكان پيش دبستاني، اسناد حالتهاي ذهني

+ نوشته شده در  چهارشنبه نهم آذر ۱۳۹۰ساعت 11:23  توسط  تنها، رحمانی و نیک پور  |